WACOM DLA EDUKACJI.

Specjalna oferta dla jednostek publicznych.

 

Do zniżki edukacyjnej mogą zostać zakwalifikowane:

 

  • Instytucje edukacyjne

Akademickie lub zawodowe instytucje akredytowane przez stosowną agencję rządową w kraju, w którym instytucje edukacyjne mają główne siedziby. Akredytowane publiczne lub prywatne szkoły podstawowe, średnie lub wyższe prowadzące edukację w pełnym wymiarze godzin. Obejmuje to również przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły dla osób niepełnosprawnych, kolegia nauczycielskie, uczelnie techniczne, instytuty badawcze, centra kształcenia dorosłych, państwowe lub dotowane przez państwo instytucje prowadzące szkolenia dokształcające bezrobotnych;

Potwierdzone na piśmie gospodarstwa domowe prowadzące edukację domową.

Dokumentem sprzedaży jest faktura VAT wystawiana na dane firmowe zamawiającej instytucji.

  • Szkoły medyczne

Szpitale, które są w całości własnością i są zarządzane przez placówkę oświatową. Całkowita własność i zarządzanie oznacza, że instytucja edukacyjna z założenia jest jedynym właścicielem szpitala oraz jedynym podmiotem sprawującym kontrolę nad jego codziennymi działaniami.

Dokumentem sprzedaży jest faktura VAT wystawiana na dane firmowe zamawiającej instytucji.

  • Publiczne instytucje badawcze

Instytucje publiczne w całości finansowane przez rząd na poziomie lokalnym, krajowym lub europejskim, nauczające studentów w ramach ich misji badawczej po dostarczeniu kopii dokumentu potwierdzającego relacje tego instytutu z uczelnią.

Dokumentem sprzedaży jest faktura VAT wystawiana na dane firmowe zamawiającej instytucji.

  • Urzędy administracji państwowej lub komisja edukacji instytucji edukacyjnych

Lokalne, regionalne lub krajowe urzędy administracyjne jednej lub więcej instytucji edukacyjnych.

Dokumentem sprzedaży jest faktura VAT wystawiana na dane firmowe zamawiającej instytucji.

Dotyczy wykorzystania wyłącznie na użytek własny.

  • Organizacje charytatywne

Organizacje charytatywne, działające na zasadzie non-profit, a których celem jest:

- pomoc społeczna najbiedniejszym;
rozwój edukacji;

- opieka społeczna i wspólnotowa;
rozwój kultury;

- poprawa środowiska naturalnego.

Dokumentem sprzedaży jest faktura VAT wystawiana na dane firmowe zamawiającej instytucji.

Do zniżki edukacyjnej NIE kwalifikują się:

 

  • Instytucje edukacyjne

Akademickie lub zawodowe nie akredytowane przez stosowną agencję rządową w kraju, w którym znajduje się instytucja edukacyjna ma swoją główną siedzibę.

Szpitale, które nie są w pełni własnością lub nie są zarządzane przez placówki oświatowe; kościoły, organizacje religijne, które nie prowadzą działalności edukacyjnej; szkoły wojskowe, które nie nadają stopni akademickich.

  • Muzea państwowe

 

  • Biblioteki publiczne

 

  • Ośrodki szkoleniowe

Ośrodki szkoleniowe lub szkoły przyznające certyfikaty kursów takich jak szkolenia oprogramowania komputerowego lub szkolenia w miejscu pracy, które nie są akredytowanymi szkoły.

  • Osoby fizyczne

Uczniowie i studenci. Grono profesorskie i nauczycielskie, personel instytucji edukacyjnych.

 

 

Zasady funkcjonowania powyższej oferty:

Zniżka edukacyjna jest przyznawana przez producenta na podstawie analizy zapytania ofertowego.

W celu rozpoczęcia procedury prosimy o przesłanie zapytania ofertowego z podaną ilością i modelami i krótkim opisem tworzonego projektu na adres sklep@pixonet.pl